ALGEMENE VOORWAARDEN 


Artikel 1:

De huidige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle contracten gesloten tussen een entiteit van SPIE-Belgium ICS-divisie gevestigd in België (SPIE ICS Infrastructure Solutions SA, SPIE ICS Cloud Solutions SA, SPIE ICS Financial Solutions SA of SPIE ICS Document Solutions SA), (hierna, “het Bedrijf”) en haar cliënten (hierna, de “Cliënt”) en, in het algemeen, op het geheel van hun zakenrelaties. In voorkomend geval worden de huidige algemene voorwaarden met bijzondere voorwaarden aangevuld.

Onze algemene en bijzondere voorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord tussen de partijen. Ze worden geacht door de Cliënt aanvaard te worden door het enkel feit van de door hem geplaatste bestelling, zelfs in het geval dat ze in tegenstelling zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.  Deze laatste verbinden het Bedrijf niet tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard zijn geweest. Wij kunnen in geen enkel geval vermoed worden daarmee ingestemd te hebben wegens het feit dat we het contract zouden hebben aanvaard zonder daarbij de bepalingen die verwijzen naar de algemene of de bijzondere voorwaarden of andere gelijkaardige bepalingen van de Cliënt te hebben aangevochten.

Artikel 2:

Voorafgaandelijk aan het sluiten van het contract, zal de Cliënt alle noodzakelijke raadgevingen inwinnen en zal hij zich verzekeren dat het materieel, de software en/of de diensten die hij zich voorneemt te bestellen, voldoen aan zijn wensen en aan het gebruik dat hij ervan verwacht. Het Bedrijf draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een vergissing van de Cliënt met betrekking tot zijn keuze of appreciatie. 

Artikel 3:

Elke bestelling van de Cliënt bindt deze laatste. De medewerkers, handelsvertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen van de Cliënt worden onweerlegbaar geacht te beschikken over de vereiste lastgeving om deze laatste jegens het Bedrijf te verbinden. Elke bestelling waarbij de factuur op verzoek van de opdrachtgever aan een derde is geadresseerd, brengt met zich mee dat de opdrachtgever en de derde hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van het geheel der verbintenissen voorzien door de algemene en bijzondere voorwaarden.

Artikel 4:

De prijzen vermeld op de prijslijsten, offertes en bestellingbevestigingen meegedeeld door het Bedrijf zijn slechts indicatief en kunnen door het Bedrijf veranderd worden zonder voorafgaande verwittiging zolang het contract niet gesloten is.

In het geval dat de prijzen van de door derden geleverde producten of verleende diensten na het afsluiten van het contract worden verhoogd, is het Bedrijf gerechtigd deze verhoging door te berekenen in de contractprijs door kennisgeving aan de Cliënt per aangetekend schrijven.  Deze prijsaanpassing zal beschouwd worden als zijnde aanvaard binnen vijf werkdagen na het verzenden van de kennisgeving, behoudens bezwaar van de Cliënt per aangetekend schrijven binnen deze termijn.  Bij gebrek aan overeenkomst met de Cliënt, zalhet Bedrijf gerechtigd zijn het contract eenzijdig op te zeggen door eenvoudige kennisgeving per aangetekend schrijven, zonder vergoeding.

Al onze prijzen zijn netto en B.T.W. exclusief bij het vertrek uit onze magazijnen, kosten en belastingen niet inbegrepen. De goederen worden vervoerd op risico van de Cliënt, zelfs in geval van franco-verkoop of -levering.

Artikel 5:

Het Bedrijf is enkel gehouden tot de levering van de producten en tot de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling of in het afgesloten contract.  Alle andere producten en diensten worden in rekening van de Cliënt gebracht aan de tarieven van kracht, dewelke verkrijgbaar zijn op aanvraag.

De dienstprestaties scheppen enkel een middelenverbintenis vanwege het Bedrijf, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis.

De duur van de dienstverleningcontracten wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Bij gebrek aan een schriftelijke kennisgeving van de opzeg overeenkomstig de termijn bepaald in de bijzondere voorwaarden, worden de contracten stilzwijgend verlengd.

Artikel 6:

Behoudens uitdrukkelijke en geschreven tegenstrijdige bepaling, worden de leveringstermijnen enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Een vertraging in de levering of in de dienstprestatie kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het annuleren van een bestelling noch het eisen van eender welke vergoeding, behalve in het geval van een opzettelijke fout van het Bedrijf.

Het Bedrijf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen, dewelke evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

Wanneer de omstandigheden de uitvoering van de levering of van de dienstprestatie onmogelijk maken – meer bepaald in elk geval van overmacht zoals bij staking, lock-out, ongeval, weeromstandigheden, blokkade, import- of exportrestricties, stopzetting van de productie of van de levering door de fabrikant – behoudt het Bedrijf zich uitdrukkelijk het recht voor producten equivalent aan diegene bepaald in de bestelling te leveren, ofwel haar verbintenissen jegens de Cliënt te verbreken, en dit zonder vergoeding.

Artikel 7:

In het geval dat de geleverde goederen beschadigd of niet volledig zouden zijn, of in geval van vergissing, of bij elk ander conformiteitgebrek, is de Cliënt ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden.  Elke klacht betreffende de geleverde goederen moet het Bedrijf schriftelijk worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na ontvangst, met vermelding van de referentie van de verzendingnota.  Na deze termijn zullen de goederen worden beschouwd als zijnde aanvaard door de Cliënt en zal geen enkele klacht nog in acht genomen worden. Geen enkele teruggave van producten zal worden aanvaard zonder het Bedrijf geschreven voorafgaand akkoord.  Enkel de producten in goede staat en in hun originele verpakking kunnen worden teruggegeven.

Elke klacht betreffende dienstprestaties moet ons schriftelijk worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na de datum van de dienstprestatie.  Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de Cliënt en geen enkele klacht zal nog in acht genomen worden.

Artikel 8:

De voorschotten gestort door de Cliënt zijn in mindering te brengen op de prijs van de bestelling. Ze vormen een begin van uitvoering van het contract. De afstand ervan door de Cliënt kan hem in geen geval toelaten zich van zijn verbintenissen te bevrijden.

Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van het Bedrijf, netto en zonder disconto. Onverminderd artikel 10 blijven de geleverde goederen eigendom van het Bedrijf tot volledige betaling van het hoofdbedrag en alle bijkomende sommen. Totdat de bovenvermelde betaling integraal is gebeurd, is het de Cliënt uitdrukkelijk verboden om over de geleverde goederen te beschikken, en meer bepaald om de eigendom ervan over te dragen, ze te verpanden of met om het even welke zekerheid of voorrecht te bezwaren.  Voor zover als nodig wordt bovenvermelde clausule voor elke levering geacht herhaald te worden.  De Cliënt verbindt zich ertoe om het Bedrijf onverwijld per aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag uitgeoefend door een derde partij.

Elke klacht betreffende een factuur, ander dan deze voorzien in artikel 7, moet ons per aangetekend schrijven toegezonden worden binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst, dewelke wordt geacht verwezenlijkt te worden binnen een termijn van drie werkdagen volgend op de dag vermeld op de factuur. Na het verstrijken van deze termijn, zal geen enkele klacht nog ontvankelijk zijn.  Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen.

Tenzij anders bepaald, zal de betaling 30 dagen aan het einde van de maand vanaf de uitgiftedatum van de factuur plaatsvinden door middel van overschrijving op de rekening van het Bedrijf.

Bij gebrek aan betaling van een factuur, hetzij volledig of gedeeltelijk, zal het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest van 12% per jaar, elke begonnen maand zijnde verschuldigd. Daarenboven zal elke op haar vervaldatum onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% en dit met een minimum van EUR 125.  Tenslotte zal het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldatum, het protesteren van een niet-geaccepteerde wissel, elke aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie  of tot uitstel van betaling, vereffening, of elk ander feit dat het onvermogen van de Cliënt met zich zou kunnen meebrengen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van alle lopende facturen tot gevolg hebben. Deze situaties geven het Bedrijf bovendien het recht om het geheel van haar verplichtingen zonder voorafgaande formaliteit op te schorten en de lopende contracten gedeeltelijk of volledig te ontbinden zonder een andere formaliteit dan een notificatie per aangetekend schrijven, en dit zonder enige vergoeding.

Artikel 9:

De waarborg betreffende de verkochte goederen is beperkt tot deze verleend door de fabrikant, wel gekend door de Cliënt of voor dewelke de Cliënt wordt verondersteld zich vóór het afsluiten van het contract volledig te hebben geïnformeerd, en, in voorkomend geval, tot de waarborguitbreidingsprogramma afgesloten in een bijzondere overeenkomst. De gevolgen voortvloeiend uit de volgende situaties worden met name niet gedekt door de waarborg: tekortkomingen of defecten in de hardware-, software-, telecommunicatie-, elektriciteitsomgeving, enz.; verbruiksgoederen en normale slijtage van de onderdelen; het toevoegen of het verbinden van niet in het contract inbegrepen materieel of software; het wijzigen van de geleverde producten zonder het Bedrijf schriftelijk voorafgaand akkoord; elk geval van overmacht of van willekeurige maatregel, enz.

De waarborg is in elk geval beperkt tot het herstel of de loutere omwisseling van de defecte producten – de keuze tussen herstel en omwisseling behorende tot het Bedrijf appreciatie – met uitdrukkelijke uitsluiting van elke vergoeding tegenover de Cliënt of tegenover derden, behalve in het geval van een opzettelijke fout van het Bedrijf. De telecommunicatiekosten zijn ten laste van de Cliënt.

In geen enkel geval waarborgt het Bedrijf dat een materieel of software geschikt is om op een bepaald probleem een antwoord te geven of op een probleem dat eigen is aan de activiteit van de Cliënt. Overigens is elk gebrek dat ons niet bekend is en dat de software mogelijkerwijs zou kunnen aantasten door de waarborg niet gedekt.

De toekenning van de waarborg veronderstelt dat de geleverde producten gebruikt worden overeenkomstig de goede huisvader standaard en volgens de voorwaarden van de offerte of volgens de normale gebruiksvoorwaarden vermeld in de catalogi, handleidingen en handboeken die ter beschikking van de Cliënt worden gesteld. De Cliënt verbindt zich ertoe de geleverde software in optimale staat van onderhoud te bewaren, de aankoopkosten van nieuwe versies zijnde ten zijne laste.

Artikel 10:

De geleverde software blijft de exclusieve eigendom van de fabrikant. Het Bedrijf kent aan de Cliënt slechts niet-exclusieve gebruikslicenties toe, die het gebruik van een programma op één enkele machine tegelijkertijd toelaten.

De Cliënt is ertoe gehouden om de vertrouwelijkheid van de geleverde software nauwgezet na te leven. Hij mag onder geen enkele vorm over deze licenties beschikken, ze in pand geven, vervreemden, meedelen of uitlenen, hetzij ten bezwarende titel hetzij om niets. Het is de Cliënt op geen enkele manier toegestaan de geleverde producten na te maken of de namaak ervan toe te laten of te vergemakkelijken.

Artikel 11:

In geen enkel geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn, hetzij contractueel of extracontractueel, voor de schade veroorzaakt aan personen of aan goederen ander dan de geleverde goederen of de goederen die het voorwerp van onze dienstprestatie uitmaakten.  Het Bedrijf zal aan geen enkele vergoeding gehouden zijn tegenover de Cliënt of tegenover derden voor indirecte schade, behalve in het geval dat deze voortvloeit uit een opzettelijke fout van het Bedrijf.  Worden met name als indirecte schade beschouwd: verlies of beschadiging van gegevens, winstderving, verlies van cliënteel, enz. De Cliënt verbindt zich derhalve ertoe om regelmatig – en in ieder geval vóór elke technische interventie – beveiligingskopieën van zijn operating systemen, toepassingen en gegevens te maken.

Indien het Bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor een foutieve niet-uitvoering van het contract zal het totale bedrag van de vergoeding dat het Bedrijf gehouden zijn te betalen niet meer bedragen dan de prijs B.T.W. exclusief van het beschadigde geleverd product of van het materieel dat rechtstreeks door de dienstprestatie van het Bedrijf beschadigd werd.

De Cliënt zal geen enkele vordering kunnen indienen, op geen enkele grond dan ook, meer dan één jaar na het voorkomen van de feiten die aan de grond liggen van zijn vordering.

Artikel 12:

Tijdens de hele duur en voor een periode van zes maanden na het einde van het dienstverleningcontract, is het de Cliënt verboden elke poging tot aanwerving of elke aanwerving van één van de medewerkers van het Bedrijf te doen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, op straffe ervan het Bedrijf een onherleidbare vergoeding van EUR 30.000 per betrokkene medewerker te betalen, onverminderd recht om in voorkomend geval een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13:

De nietigheid van elke clausule of deel van clausule van de huidige voorwaarden zal de andere clausules of deel van clausules niet aantasten en de desbetreffende clausule of deel van clausule zal zo goed mogelijk door een rechtsgeldig gelijkaardig voorschrift worden vervangen.

Onderhavig contract is aan het Belgisch recht onderworpen. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering en de ontbinding van huidig contract behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Waals Brabant.