Overschakelen naar elektronische facturatie

SPIE Belgium ICS is verheugd haar klanten de mogelijkheid te bieden over te schakelen naar elektronische facturatie om zo het papierverbruik te verminderen en een positieve impact te hebben op ons milieu.

Vul het onderstaande formulier in om over te schakelen op elektronische facturatie. U ontvangt uw factuur uitsluitend in gecertificeerd PDF-formaat op het door u gecommuniceerd e-mailadres.

  Als vertegenwoordiger van het bedrijf bevestig ik dat ik al mijn facturen en creditnota's van SPIE elektronisch wens te ontvangen

  Door dit formulier in te dienen, ga ik akkoord met de voorwaarden voor elektronische facturatie zoals hieronder beschreven

  Voorwaarden voor elektronische facturatie

  Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen de Klant, wiens gegevens via bovenstaand formulier worden gecommuniceerd, en SPIE Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Tweestationsstraat 150, RPR 0434.499.028, handelend in eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor rekening van haar filialen, vertegenwoordigd door Jean-Pierre Butacide, Financieel en Administratief directeur (Hierna ’SPIE’ genoemd).

  Inleiding

  Aangezien beide partijen het gebruik van papier wensen te beperken om alzo tot een beter milieu bij te dragen en gelet op de mogelijkheden van de nieuwe informatie – en communicatietechnologieën, stuurt SPIE Belgium aan de Klant zijn facturen/creditnota’s via een gecertificeerd pdf-document.

   

  1. VOORWERP

  De partijen komen overeen dat de Klant al zijn facturen en creditnota’s via elektronische weg van SPIE zal ontvangen.

   

  1. PROCEDURE
   • De Klant bezorgt aan SPIE het e-mailadres waarop al zijn facturen en creditnota’s moeten toegestuurd worden.
   • SPIE zal al zijn facturen/creditnota’s met zijn bijlage via pdf-document naar het bekomen e‑mailadres van de Klant toesturen.
   • De Klant aanvaardt de datum waarop het pdf-document per mail verstuurd werd als ontvangstdatum factuur.
   • De Klant zal ervoor zorgen dat alle betrokken personen binnen zijn organisatie op de hoogte worden gebracht van deze nieuwe wijze van facturatie en dat enkel de bevoegde personen toegang krijgen tot dit e-mailadres.

   

  1. DIVERSEN
   • Er wordt geen papieren facturatie per post of per fax meer verstuurd met inbegrip van copies van facturen/creditnota’s.
   • De elektronische documenten worden behandeld en gearchiveerd conform de wettelijke verplichtingen.
   • Alle contractuele bepalingen, rechten en plichten tussen partijen blijven onverminderd bestaan. De Algemene Verkoopvoorwaarden kunt u terugvinden op onze website: www.spie.be
   • Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

   

  1. DUUR

  Deze overeenkomst neemt aanvang vanaf de datum van ondertekening door beide partijen en wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

  Partijen mogen de overeenkomst op ieder moment opzeggen. Opzeg via aangetekende brief en mits naleving van een opzegtermijn van drie maanden.

  Telefoon

  +32 2 352 83 11

  Adres

  Chaussée de Louvain 431C
  1380 Lasne
  spie-belgium-ics-bâtiment-Lasne